Algemene voorwaarden

Welkom bij www.discoverybenelux.nl, lid van de familie van educatieve en op entertainment gerichte sites die je worden aangeboden door Discovery Communications Benelux B.V. handelend als Discovery Benelux (“Discovery”), een onderdeel van de Discovery Communications, LLC groep van ondernemingen. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn de algemene voorwaarden waaronder we je de Discovery Sites aanbieden. Door deze sites te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met deze Voorwaarden. Ga je niet akkoord met de Voorwaarden, dan verzoeken we je de Discovery Sites niet te gebruiken.

Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op de Amerikaanse sites van Discovery en we raden je aan de Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden van de Amerikaanse sites die je bezoekt te lezen.

Het kan zijn dat deze specifieke site niet beschikt over alle functies die in deze Voorwaarden worden genoemd. Ook kunnen op sommige diensten die op andere Discovery Sites worden aangeboden, of op specifieke diensten die op deze site worden aangeboden (zoals wedstrijden) aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke aanvullende voorwaarden worden vermeld op de plek waar de dienst wordt aangeboden, maar zijn uitdrukkelijk inbegrepen in deze Voorwaarden.

Het web is een medium in ontwikkeling; we behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Door de Discovery Sites te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben bekendgemaakt, accepteer je de gewijzigde Voorwaarden.

Jouw gebruik van de Discovery Sites

Je stemt erin toe dat je de Discovery Sites alleen zult gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en op een wijze die navolging van alle toepasselijke wetten en voorschriften garandeert.

Je verplicht je Discovery en zijn gelieerde en geassocieerde ondernemingen en hun leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers, onmiddellijk op verzoek schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle vormen van verlies, uitgaven, schade en onkosten (inclusief alle administratieve en technische onkosten of redelijke juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit enig gebruik door jou van de Discovery Sites dat een inbreuk is op deze Voorwaarden, of uit enige activiteit die verband houdt met je account of je gebruik van de Discovery Sites, inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag door jou of ieder ander die met jouw account een Discovery Site bezoekt.

Onze intellectuele eigendomsrechten

Het internet stelt mensen overal ter wereld in staat om waardevolle informatie, ideeën en creatief werk uit te wisselen. Om voortdurende vrije toegang tot dergelijk materiaal te verzekeren, moeten wij de rechten van hen die hun creaties met ons delen beschermen.

Hoewel we de Discovery Sites vrij toegankelijk maken, betekent dat niet dat we onze rechten, of die van anderen, op materiaal dat op de sites verschijnt opgeven. Het materiaal dat op de Discovery Sites wordt aangeboden, is en blijft eigendom van Discovery en/of zijn licentiegevers, en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. Je verkrijgt geen eigendomsbelangen in dergelijke rechten of in de Discovery Sites. Verder mag je de auteursrechtvermelding of andere kennisgevingen op de Discovery Sites of op materiaal dat je van de sites hebt gehaald of gedownload niet verwijderen of verbergen.

Je bent vrij om informatie die je via de Discovery Sites opvraagt of ontvangt, te tonen en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Maar het op enige andere wijze kopiëren, opslaan, wijzigen, overnemen of heruitgeven van de Discovery Sites, software of enig ander materiaal op de sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (met uitzondering van in hoeverre dat noodzakelijkerwijs vereist is om de Discovery Sites te gebruiken en te bezoeken) is niet toegestaan. Je mag de Discovery Sites of enig materiaal op de sites (inclusief kopie ervan) in geen enkele vorm (inclusief per e-mail of andere elektronische middelen) verspreiden of verzenden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je erkent dat het niet is toegestaan werk van de Discovery Sites te verhuren, te leasen, uit te lenen, in sublicentie te geven of te gebruiken als basis voor enig ander werk, en dat het evenmin is toegestaan op enigerlei wijze te proberen de broncode ervan te achterhalen (bijv. door decompilatie, reverse engineering of reverse assembling). Verzoeken tot toestemming om de Discovery Sites op andere wijze te gebruiken dan hierboven is uiteengezet, kunnen worden gestuurd naar [de algemeen directeur], ofwel per e-mail, ofwel per post naar het onderstaande adres. Je bent natuurlijk vrij om anderen aan te moedigen de informatie zelf op de Discovery Sites op te zoeken en hun te vertellen hoe ze die informatie kunnen vinden.

We willen niet dat er verwarring ontstaat over welk materiaal en welke diensten worden geleverd door Discovery en welke niet. Je mag handelsmerken of servicemerken die op de Discovery Sites voorkomen niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk. Discovery, Discovery.com, Discovery.co.uk, Discovery Channel, Discovery Channel Online, Discovery Kids, Discovery Health, Discovery School, Discovery Store, Animal Planet, TLC, Discovery Mobile, Discovery Broadband, Discovery Home & Health, Discovery Civilisation, Discovery Science, Discovery Travel and Living, Discovery Real Time, Discovery HD, Discovery Turbo, Discovery Wings, Discovery Historia, Discovery Geschichte en DMAX, de Discovery logo’s, en alle logo’s die verband houden met de genoemde producten en diensten, zijn handelsmerken en/of servicemerken van Discovery.

Linken en framen

We stellen links naar de Discovery Sites op prijs. Je bent vrij om een hyperlink naar Discovery Sites te maken, mits: (i) je ons vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) je alleen een link maakt met de homepage van de relevante Discovery Site; (iii) je geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op Discovery Sites verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van je site door Discovery Sites of Discovery vermeldt of suggereert, en (v) je direct stopt met het aanbieden van links naar de Discovery Sites na schriftelijke kennisgeving van ons. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waarnaar je een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar zijn content op onze sites.

Het is niet toegestaan de content van de Discovery Sites te framen, en het is evenmin toegestaan enig intellectueel eigendom van Discovery of een van zijn licentiegevers, of zoals anders weergegeven op de Discovery Sites, op te nemen in een andere website of service.

Chatrooms, forums en ander materiaal dat door jou wordt gepost

Discovery zet zich in voor een vrije uitwisseling van informatie en idee Berichten die in chatrooms, forums en andere openbare discussieruimtes op de Discovery Sites worden gepost, worden door ons niet gecontroleerd. Je kunt in deze ruimtes informatie en meningen verwachten van allerlei uiteenlopende personen en organisaties, anders dan Discovery. We onderschrijven of garanderen de juistheid, integriteit of kwaliteit van berichten niet, ongeacht of het bericht van een gebruiker, een beroemdheid, een “deskundige” gast, of van een van onze medewerkers afkomstig is. We adviseren je te vertrouwen op een kritische houding en je eigen gezonde verstand.

De verantwoordelijkheid voor wat er in de chatrooms, forums en andere openbare discussieruimtes op de Discovery Sites wordt geplaatst, ligt bij de gebruiker zelf – jij bent verantwoordelijk voor het materiaal dat je post.

Door gebruik te maken van de Discovery Sites stem je ermee in geen materiaal te plaatsen of te verzenden dat naar onze mening op enigerlei wijze lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend of onwettig is, of materiaal dat inbreuk pleegt op de rechten van anderen (met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten) of dat virussen of andere computerprogramma’s bevat die de Discovery Sites kunnen beschadigen of verstoren of op andere wijze inbreuk maakt op de mogelijkheid van anderen om de site te gebruiken of er plezier aan te beleven. Je kunt ervoor kiezen om je e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet samen met je bericht te laten weergeven. Je blijft echter verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die je in je bericht meestuurt.

Ook bij materiaal dat door gebruikers jonger dan 18 jaar wordt geplaatst, voegen we alle persoonlijke gegevens en je dient er zelf voor te zorgen dat je berichten geen persoonlijke gegevens over jou bevatten.

Je mag anderen geen toestemming geven om via jouw account toegang te verkrijgen tot functies van de Discovery Sites waarvoor registratie vereist is. Je waarborgt dat alle informatie die je bij je registratie voor gebruik van een chatroom, forum of andere openbare discussieruimte op de Discovery Sites verschaft, in alle opzichten waar en juist is.

Door materiaal aan de Discovery Sites te overleggen, geef je voor dat je de eigenaar van dergelijk materiaal te zijn, of dat je uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar hebt om het materiaal te gebruiken. Het insturen van materiaal dat eigendom is van een ander, zonder de toestemming van de eigenaar, is niet alleen een schending van deze Voorwaarden, maar kan je ook juridisch aansprakelijk maken voor schending van het auteursrecht of handelsmerk, of andere intellectuele eigendomsrechten.

We behouden ons het recht voor (maar zijn er niet toe verplicht) om berichten die naar onze mening onacceptabel of ongepast zijn, zij het om juridische of andere redenen, te verwijderen, te verplaatsen of aan te passen. Verder behouden we ons het recht voor om de toegang te ontzeggen aan personen van wie wij menen, naar eigen goeddunken, dat zij op enige wijze inbreuk hebben gemaakt op de Voorwaarden of wanneer we redelijkerwijs menen dat een gebruiker niet voldoet aan de relevante leeftijdsbeperkingen op de Discovery Sites.

Door materiaal aan onze chatrooms, forums en/of andere openbare discussieruimtes te overleggen, stem je ermee in dat we dat materiaal naar eigen goeddunken gebruiken en dat we dat materiaal kunnen overnemen, aanpassen en/of verspreiden in enig medium en voor enigerlei doel. Je waarborgt dat je alle morele rechten op enig materiaal dat je ons toezendt opgeeft en er daarbij afstand van doet.

Van tijd tot tijd kunnen gebruikers hun e-mailadressen in onze chatrooms, forums en andere openbare discussieruimtes plaatsen. Je verplicht je om deze e-mailadressen niet te verzamelen met als doel te spammen, dat wil zeggen, het verzenden van ongevraagde e-mail.

Je verplicht je om de Discovery Sites niet te gebruiken om te adverteren of iemand te vragen producten of diensten te kopen of verkopen, of schenkingen van enigerlei soort te doen.

Disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de Discovery Sites interessant en plezierig zijn, maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles leuk zullen vinden. Lees deze Disclaimer zorgvuldig voordat je de Discovery Sites bezoekt.

JE STEMT ERMEE IN DAT JE GEBRUIK VAN DE DISCOVERY SITES VOOR EIGEN RISICO IS. VANWEGE HET AANTAL MOGELIJKE INFORMATIEBRONNEN DAT VIA DE DISCOVERY SITES BESCHIKBAAR IS, EN DE GEVAREN EN ONZEKERHEDEN DIE INHERENT ZIJN AAN ELEKTRONISCHE DISTRIBUTIE, KUNNEN BIJ DERGELIJKE INFORMATIE VERTRAGINGEN, OMISSIES, ONJUISTHEDEN OF ANDERE PROBLEMEN VOORKOMEN. HOEWEL WE ONS INSPANNEN VOOR HET GOED FUNCTIONEREN VAN DE DISCOVERY SITES, KUNNEN WE NIET GARANDEREN DAT ZE ALTIJD VOLLEDIG OPERATIONEEL OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. WE KUNNEN DE DISCOVERY SITES TE ALLEN TIJDE GEHEEL OF GEDEELTELIJK WIJZIGEN, BUITEN WERKING STELLEN, OPHEFFEN OF DE TOEGANG ERTOE BEPERKEN.

HET MATERIAAL DAT OP DE DISCOVERY SITES WORDT GEPLAATST IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. ONDANKS ONZE INSPANNINGEN OM BRUIKBARE EN JUISTE INFORMATIE TE LEVEREN, KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD FOUTEN VOORKOMEN. VOORDAT JE HANDELT NAAR AANLEIDING VAN INFORMATIE DIE JE OP DE DISCOVERY SITES HEBT GEVONDEN, DIEN JE FEITEN DIE VOOR JE BESLISSINGEN VAN BELANG ZIJN OP ONAFHANKELIJKE WIJZE TE CONTROLEREN. DISCOVERY EN ZIJN INFORMATIEVERSCHAFFERS STAAN NIET IN VOOR DE BETROUWBAARHEID, JUISTHEID, TIJDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE DISCOVERY SITES. INDIEN JE OP DE DISCOVERY SITES, OF OP MATERIAAL DAT JE VIA DE DISCOVERY SITES HEBT VERKREGEN VERTROUWT, DAN DOE JE DAT VOOR EIGEN RISICO.

DE DISCOVERY SITES WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN HET PRINICIPE “IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE FOUTEN, EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR”. DISCOVERY EN ZIJN GELIEERDE EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEVERLENERS BIEDEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, GANGBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE OP DE DISCOVERY SITES, EVENMIN BIEDEN ZE GARANTIE DAT DE DISCOVERY SITES STORINGSVRIJ OF CONTINU BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, OF DAT DE DISCOVERY SITES VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. JE BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE AAN JE COMPUTERSYSTEEM OF DATAVERLIES VOORTVLOEIEND UIT ENIG MATERIAAL EN/OF MATERIAAL GEDOWNLOAD VAN, OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN VIA DE DISCOVERY SITES.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID KUNNEN DE DISCOVERY SITES, DISCOVERY OF HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS DOOR JOU OF ANDEREN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD, HETZIJ OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF VOOR BREUK VAN STATUTAIRE PLICHT OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE, MET UITZONDERING VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID AAN HUN KANT, VOOR CLAIMS, VERLIEZEN, VORDERINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEND UIT, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET JOUW GEBRUIK VAN DE DISCOVERY SITES. DEZE UITSLUITING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN OP ENIGERLEI VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF ONDERNEMINGSKANSEN, ONDERBREKING VAN DIENSTEN OF DATAVERLIES, ZELFS ALS WE VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZICH DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN VOORDOEN.

BEHOUDENS HET VOORGAANDE ERKEN JE DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DISCOVERY EN ZIJN GELIEERDE EN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN EVENTUELE LICENTIEVERLENERS, VOORTVLOEIEND UIT EEN JURIDISCHE VORDERING DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE DISCOVERY SITES (ANDERS DAN VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID AAN HUN KANT) NIET HOGER ZAL ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JE AAN DISCOVERY BETAALDE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DISCOVERY SITES.

Links naar andere websites

Van tijd tot tijd kunnen we, voor jouw gemak, links naar websites van derden plaatsen. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites. We zijn geen partij in contracten of transacties die door jou met derden wordt aangegaan en evenmin zul je ons op enigerlei wijze in geschillen tussen jou en dergelijke derden betrekken. Een link naar een andere website betekent niet dat die site (noch producten, diensten en ander materiaal die op die site worden aangeboden) door Discovery of zijn licentiegevers wordt onderschreven.

We zijn niet verantwoordelijk voor adverteerders op de Discovery Sites of anderen naar wie we een link op de site hebben, en kunnen niet garant staan voor de kwaliteit van goederen en diensten die door hen worden geleverd.

Gegevensbescherming en privacy

Om toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten op de Discovery Sites, zul je soms eerst gebruik moeten maken van de mogelijkheid om je op de Discovery Sites te registeren. Als onderdeel van genoemd registratieproces wordt je gevraagd om bepaalde gegevens in te vullen (zoals je naam, adres, enz.) en een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Je moet ten minste 13 jaar oud te zijn om je te registeren op Discovery.com.

Je garandeert dat alle informatie die je tijdens het genoemde registratieproces of op enigerlei andere wijze op de Discovery Sites verschaft, accuraat en volledig zal zijn en dat je niet zal proberen je in te schrijven, of je toegang tot de Discovery Sites zal proberen te verschaffen onder de naam van een ander. Discovery behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen die Discovery aanstootgevend acht, te weigeren of te verwijderen. Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en zult Discovery van enig vastgesteld of vermoed ongeoorloofd gebruik van je account op de hoogte brengen.

Je wordt verzocht Discovery in kennis te stellen van wijzigingen in de gegevens die je bij je registratie hebt verschaft, met inbegrip van wijzigingen in adres of naam, door naar de registratiepagina te gaan en een bijgewerkt profielformulier in te sturen.

Discovery hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Neem een paar minuten de tijd om onze Privacyverklaring te lezen. Door gebruik te maken van de Discovery Sites stem je in met het verzamelen en gebruiken van je gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

Diversen

Discovery spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die we op de Discovery Sites plaatsen zowel actueel als accuraat is. Nieuws verandert echter snel met het verstrijken van de tijd, en berichten die actueel waren toen ze werden geplaatst, zijn snel verouderd. Hoewel we soms vervolgberichten plaatsen, en soms toegang blijven bieden tot het oorspronkelijke bericht, zoals bijvoorbeeld in een nieuwsarchief, gaan we het oorspronkelijke bericht niet wijzigen om nieuwe ontwikkelingen weer te geven. Als je op zoek bent naar de meest recente informatie over een gegeven onderwerp, en niet naar de geschiedenis van het verloop van het verhaal, verzeker je er dan van dat je geen verouderd bericht voor je hebt.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar zou blijken, zal dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van ander bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht en uitvoerbaar zullen blijven en zullen worden ge?erpreteerd alsof de ongeldige of onafdwingbare bepaling geen deel uitmaakt van de Voorwaarden.

Op deze Voorwaarden is het Engels recht van toepassing. Door gebruik te maken van de Discovery Sites erken je dat alle kwesties of geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met deze Voorwaarden of enig gebruik van de Discovery Sites, zullen worden voorgelegd aan het exclusieve rechtsgebied van de bevoegde Engelse rechtbanken.

Opmerkingen en klachten

We hopen dat je plezier beleeft aan het gebruik van de Discovery Sites en we stellen suggesties voor verbeteringen zeer op prijs. Als je ons graag iets wilt laten weten over een van de Discovery Sites, of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact op met contact@discovery.com.

Als je meent een fouten te hebben gevonden in materiaal dat op de Discovery Sites wordt aangeboden, willen we graag dat je dat ons laat weten.